KATECHEZA DLA RODZICÓW DZIECI PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ (2)

21 lutego 2021 admin 0

Drodzy Rodzice, nie mogąc spotykać się z Wami w ramach przygotowań do Pierwszej Komunii Waszych dzieci, będę przesyłał konspekty katechez, które powinny pomóc w ugruntowaniu własnej wiary i przygotowaniu dzieci do sakramentu Eucharystii i sakramentu pokuty. Zachęcam do dodatkowej lektury, a zwłaszcza Katechizmu Kościoła Katolickiego.

Serdecznie Wszystkich pozdrawiam – Ks. Tadeusz Lewandowski


„WIERZĘ W JEDEN, ŚWIĘTY,  POWSZECHNY I APOSTOLSKI KOŚCIÓŁ”

1. Słowo „Kościół” oznacza zwołanie. Wskazuje ono na zgromadzenie tych, których Słowo Boże zwołuje, by utworzyli Lud Boży; karmieni Ciałem Chrystusa, sami stają się Ciałem Chrystusa (KKK 777).

2. Kościół jest na tym świecie sakramentem zbawienia, znakiem i narzędziem Boga i ludzi (KKK 780).

3. Kościół jest  Ludem Bożym:

 • członkiem tego Ludu staje się człowiek przez wiarę i chrzest;
 • Głową tego Ludu jest Jezus Chrystus;
 • udziałem tego Ludu jest godność i wolność synów Bożych;
 • jego prawem jest nowe przykazanie miłości;
 • jest posłany, by być solą ziemi i światłością świata;
 • jego celem jest Królestwo Boże, zapoczątkowane na ziemi przez samego Boga, mające się dalej rozszerzać.

 

4. Kościół jest Ciałem Chrystusa, jest komunią z Jezusem: Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami… Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, trwa we Mnie, a Ja w nim…

 • Kościół nie jest jakimś zgromadzeniem wokół Chrystusa, lecz jest zjednoczony z Nim, w Jego Ciele;
 • trzy aspekty Kościoła jako Ciała Chrystusa:
  • jedność wszystkich członków między sobą, dzięki zjednoczeniu w Chrystusie;
  • Chrystus jest Głową Kościoła;
  • Kościół jest Oblubienicą Chrystusa (Chrystus umiłował ją i samego siebie wydał za nią, obmył ją swoją Krwią).

 

5. Kościół jest jeden, ale w jedności Ludu Bożego gromadzi się różnorodność narodów i kultur:

 • więzią jedności jest przede wszystkim sam Bóg w Trójcy Jedyny;
 • o jedności we wspólnocie Kościoła decydują: wyznanie jednej wiary otrzymanej od Apostołów, wspólne celebrowanie wszystkich sakramentów i sukcesja apostolska za pośrednictwem sakramentu święceń;
 • rany zadane jedności; podział uczniów Chrystusa;
 • w drodze do jedności: Jezus modlił się o jedność, nawrócenie serca, wspólna modlitwa, wzajemne poznanie, dialog ekumeniczny, współpraca chrześcijan w różnych dziedzinach.

 

6. Kościół jest święty, bo jest zjednoczony z Chrystusem i jest przez Niego uświęcany:

 • jest też uświęcający, bo w nim jest pełnia zbawczych środków;
 • członkowie Kościoła powinni dążyć do świętości ;
 • Kościół jest święty chociaż w swoim łonie obejmuje grzeszników, ciągle potrzebuje oczyszczenia, pokuty, odnowy;
 • wszyscy członkowie Kościoła muszą uznawać się za grzeszników;
 • kanonizując niektórych wiernych, tzn. ogłaszając w sposób uroczysty, ze ci wierni praktykowali heroiczne cnoty i żyli w wierności łaski Bożej, Kościół uznaje moc Ducha świętości, który jest w nim, oraz umacnia nadzieje wiernych, dając im świętych jako wzory i orędowników;
 • Maryja jest szczególnym wzorem świętości Kościoła.

 

7. Kościół jest powszechny: katolicki, czyli uniwersalny. Jest powszechny w podwójnym znaczeniu: bo jest w nim obecny Chrystus, bo został posłany przez Chrystusa do całego rodzaju ludzkiego. Kto należy do Kościoła powszechnego?

 • powołani są wszyscy;
 • wcielani są  w pełni ci, którzy maja Ducha Chrystusa, przyjmują całą strukturę Kościoła, jego środki zbawienia, zachowują więź jedności z papieżem i biskupami, są złączeni więzami wyznania wiary, sakramentów i kościelnego zwierzchnictwa oraz komunii;
 • w niedoskonałej wspólnocie z Kościołem katolickim są prawosławni i protestanci;
 • także i ci, którzy jeszcze nie przyjęli Ewangelii, w rozmaity sposób przyporządkowani są do Ludu Bożego;
 • Kościół Chrystusa jest miejscem, w którym ludzkość powinna na nowo odnaleźć swoja jedność i swoje zbawienie (nowa arka);
 • powiedzenie, że poza Kościołem nie ma zbawienia ozn. że całe zbawienie pochodzi od Chrystusa-Głowy przez Kościół, który jest Jego Ciałem;
 • na Kościele ciąży obowiązek ewangelizowania wszystkich ludzi, czyli misje są wymogiem powszechności Kościoła.

 

8. Kościół jest apostolski, ponieważ jest zbudowany na Apostołach:

 • jest apostolski w potrójnym znaczeniu: był i pozostaje oparty na fundamencie Apostołów, zachowuje i przekazuje w mocy Ducha Świętego depozyt wiary otrzymany od  Apostołów   oraz jest nauczany, uświęcany i prowadzony przez Apostołów dzięki tym, którzy są ich następcami, czyli Kolegium Biskupów z następcą św. Piotra;
 • cały Kościół jest apostolski, ponieważ jest posłany na cały świat; wszyscy jego członkowie, choć na różne sposoby, uczestniczą w tym posłaniu.

 

9. Zapamiętaj:

 • KOŚCIOŁEM JESTEŚ TY. KOŚCIOŁEM JESTEM JA. WSZYSCY JESTEŚMY POSŁANI DO REALIZACJI ZADAŃ APOSTOLSKICH, KAŻDY NA SWOIM POZIOMIE!
 • KWESTIA PARAFII, JEJ ROZWOJU, CZY ŚMIERCI TO RÓWNIEŻ TWOJA I MOJA ZASŁUGA.

 

JAKIE BÓG STAWIA MI ZADANIE APOSTOLSKIE W PARAFII?

Zostaw komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.