KATECHEZA DLA RODZICÓW DZIECI PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ (1)

23 listopada 2020 admin 0

Drodzy Rodzice, nie mogąc spotykać się z Wami w ramach przygotowań do Pierwszej Komunii Waszych dzieci, będę przesyłał konspekty katechez, które powinny pomóc w ugruntowaniu własnej wiary i przygotowaniu dzieci do sakramentu Eucharystii i sakramentu pokuty. Zachęcam do dodatkowej lektury, a zwłaszcza Katechizmu Kościoła Katolickiego.

Serdecznie Wszystkich pozdrawiam – Ks. Tadeusz Lewandowski


KIM JEST DLA CIEBIE JEZUS CHRYSTUS?

1. Z wypowiedzi Jana Pawła II:

 • „Kościół przyniósł Polsce Chrystusa – tzn. klucz do zrozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaka jest człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa”;

 

 • dlatego z taką mocą i uporczywością wołał: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”;

 

 • zaskoczył już w pierwszych słowach po wyborze na papieża – zgromadzony tłum powitał słowami, o których kultura Europy już zapomniała: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I to powitanie stanie się motywem przewodnim wszystkich spotkań;

 

 • na stadionie Dziesięciolecia – 17 czerwca 1983 r. tak na ten temat mówił: „Pochwaliłem Jezusa Chrystusa staropolskim pozdrowieniem, a wy wszyscy odpowiedzieliście: na wieki wieków. Chrystus jest bowiem wczoraj i dziś, ten sam także i na wieki. To On, Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały, jest Tym, który zapoczątkował już w dziejach kosmosu i w dziejach ludzkości <żywot wieczny>. To On, jako Odkupiciel świata przygotowuje już niebo nowe i ziemię nową… To On Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały, sprawia, że gdy pierwsze rzeczy przeminą, spełnia się zarazem, słowa Księgi: <Oto wszystko czynię nowe…> Kiedy pochwaliłem imię Jezusa Chrystusa odpowiedzieliście <na wieki wieków>, sięgając ta odpowiedzią nie tylko w całą i jaka jeszcze jest przed nami, przyszłość doczesnego, przemijającego świata, ale także i w cały ten wymiar <wieku przyszłego>, do którego Bóg sam za sprawą Chrystusa prowadzi świat i ludzkość w Duchu Świętym”.

 

2. Kim jest Jezus Chrystus? (źródło: Katechizm Kościoła Katolickiego od n.430)

 • – imię Jezus ozn. „Bóg zbawia”;

 

 • słowo „Chrystus”  po grecku, „Mesjasz” po hebrajsku, ozn. „namaszczony”. Jezus jest Chrystusem, ponieważ został poświęcony przez Boga i namaszczony Duchem Świętym dla urzeczywistnienia odkupieńczej misji. Jest Mesjaszem oczekiwanym przez Izraela;

 

 • Jezus jest Jednorodzonym Synem Bożym – głos Ojca w chwili Chrztu i Przemienienia. Jezus sam przedstawia siebie jako Syna, który zna Ojca, jest jedynym Synem Ojca;

 

 • imię „Pan” ozn. w Biblii Boskie panowanie, w ten sposób Jezus przypisuje sobie tytuł i objawia swoja Boską moc (panowanie nad naturą, nad chorobami, nad demonami, nad grzechem i śmiercią);

 

 • Syn Boży przyjął ciało z Maryi Dziewicy  za sprawą Ducha Świętego dla nas ludzi i dla naszego zbawienia – aby nas pojednać z Bogiem, aby być dla nas wzorem świętości, by nas uczynić uczestnikami Bożej natury;

 

 • Wcielenie to przedziwna tajemnica zjednoczenia natury Boskiej i natury ludzkiej w jednej Osobie Słowa (KKK,461n.);

 

 • Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem – jest Synem Bożym i naszym bratem; ma dwie natury – Boska i ludzką, nie pomieszane, ale zjednoczone w jednej Osobie Syna Bożego; wszystko w człowieczeństwie Jezusa – cuda, cierpienia, śmierć – powinno więc być przypisywane Jego Osobie Boskiej, która działa przez przyjętą ludzką naturę;

 

 • Chrystus posiada dwie wole: Boska i ludzką – ludzka wola idzie za wolą Bożą;

 

 • Chrystus przyjął prawdziwe ludzkie ciało, dzięki czemu Bóg niewidzialny stał się widzialny;

 

 • „począł się z Ducha Świętego” – to znaczy, że Maryja poczęła wiecznego Syna Ojca z Ducha Świętego i bez udziału człowieka (KKK, 484n.);

 

 • Maryja jest prawdziwie Matką Bożą, ponieważ jest Matką Jezusa, który jest Synem Boga Ojca, jest samym Bogiem;

 

 • Niepokalane poczęcie – Maryja została zachowana od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego od pierwszej chwili swego poczęcia;

 

 • całe życie Chrystusa miało charakter zbawczy: zbawienie przyszło przez Krzyż i Zmartwychwstanie, ale całe życie Jezusa ma wymiar zbawczy (słowa i czyny);

 

 • znaczenie poszczególnych misteriów zbawczych: Boże Narodzenie – chwała nieba objawia się w słabości małego dziecka; ukryte życie Jezusa – dzieli sytuacje większości ludzi; przyjmując chrzest zalicza się do grzeszników; kuszenie jest nawiązaniem do kuszenia pierwszych rodziców i Izraela na pustyni – Jezus zwycięża pokusy; przemienienie – zapowiada swoje zmartwychwstanie;

 

 • Misterium Paschalne – męka , śmierć, zmartwychwstanie i uwielbienie – to centrum wiary chrześcijańskiej, ponieważ wypełnił się raz na zawsze zbawczy zamysł Boga;

 

 • kto jest odpowiedzialny za śmierć Jezusa? – każdy poszczególny grzesznik;

 

 • w czasie ostatniej wieczerzy Jezus uprzedził dobrowolne ofiarowanie swojego życia, ustanowił Eucharystię, pamiątkę złożonej ofiary krzyża;

 

 • w czasie agonii w Ogrójcu Jezus zgadza się w swej ludzkiej woli, by wypełniła się wola Ojca;

 

 • Jezus doświadczył prawdziwej śmierci i prawdziwego złożenia do grobu, moc Boża zachowała Jego ciało przed zniszczeniem;

 

 • Jezus „zstąpił do piekieł” – tzn. dołączył do grona wszystkich zmarłych, sprawiedliwych i złych, którzy przed Nim zmarli, aby im ogłosić zwycięstwo nad śmiercią i diabłem; wyzwolił sprawiedliwych oczekujących zbawienia;

 

 • znaki potwierdzające zmartwychwstanie – pusty grób (odkrycie przez uczniów pustego grobu było pierwszym krokiem w kierunku rozpoznania samego faktu zmartwychwstania Chrystusa – KKK,640), chrystofanie – Zmartwychwstały ukazuje się niewiastom i apostołom, oni staja się świadkami Zmartwychwstałego – KKK,641);

 

 • zmartwychwstałe ciało nosi ślady męki, ale równocześnie uczestniczy w Boskim życiu w stanie chwały;

 

 • zmartwychwstanie jest szczytem tajemnicy Wcielenia – potwierdza prawdę o Boskim pochodzeniu Jezusa, stanowi potwierdzenie Jego słów i czynów, wypełnia wszystkie zapowiedzi;

 

 • wniebowstąpienie – po 40. dniach Jezus wstąpił do nieba i siedzi po prawicy Ojca; jest Panem a w swoim człowieczeństwie jest naszym Pośrednikiem u Ojca; posyła nam swego Ducha;

 

 • żyje w tajemniczy sposób w swoim Kościele;

 

 • powróci w chwale, dlatego potrzebne jest nasze czuwanie i prośba : Przyjdź, Panie!

 

 • będzie sądził żywych i umarłych: zostanie wówczas ujawnione postępowanie każdego człowieka; każdy z nas zostanie obdarowany życiem lub potępiony na wieczność.

 

3. Kim Chrystus jest dla mnie? Jaką rolę odgrywa w moim życiu? Jaka jest moja więź z Jezusem – mój udział w życiu sakramentalnym? Jestem Jego świadkiem?

Zostaw komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.